Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

2157 17a1 500
Reposted fromseriouslox seriouslox

September 21 2017

0503 418a 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

September 20 2017

8234 ca51
Reposted frombauarbeiterbabe bauarbeiterbabe viaexi exi

September 16 2017

Ernst Zündel interview by an Israeli journalist

 
Reposted byMerelyGiftedmangoeregcordxanthkeluv3bsoraven

September 15 2017

9535 c2d9 500
Reposted fromtojika4 tojika4
8958 5a26
Reposted fromnostalgia nostalgia
4884 75db
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic vialinuxusers linuxusers
Pan doktor Kępiński pisze tak 
"Porównanie życia społecznego na oddziałach nerwicowych i psychotycznych zanalizowane dzięki badaniom psychosociometrycznym, wypada na korzyść chorych w tym drugim typie oddziałów . "Naskórek psychiczny" nie grubieje - dzięki temu może, że chorzy ci mało stykają się z otoczeniem, a ich wrażliwość utrzymuje się na poziomie wieku dziecięcego lub wczesnomłodzieńczego. Nie zawsze umieją oni lub chcą wyrazić to, co przeżywają. Wrażliwość ta może im utrudniać nawiązywanie kontaktów z otoczeniem, podobnie jak delikatny naskórek utrudnia ciężka pracę fizyczną. Ale tam, gdzie chory na schizofrenię czuje się względnie bezpieczny, jak np. na dobrze prowadzonym oddziale psychiatrycznym, gdzie styka się ze zrozumieniem i ze szczerą życzliwością - wrażliwość swą okazuje w formie przejęcia się losami współpacjentów i spieszeniem im z pomocą w miarę swych możliwości. Odnosi się wrażenie, że "societas schizophrenica" jest zdrowsza niż przeciętna społeczność, ludzi psychicznie zdrowych. Więcej jest w niej wzajemnego zrozumienia, szczerego współczucia, gotowości, a nie ma rywalizacji, intryg, wzajemnego niszczenia się. Jeśli to wrażenie jest słuszne, należałoby się zastanowić, jak jest możliwe, że życie indywidualne wykazuje duże odchylenie od norm, zbiorowe jest zdrowsze od normalnego. Oczywiście można by tę "dobroć" społeczeństwa schizofrenicznego tłumaczyć brakiem dynamiki życiowej, otępienia uczuciowego itp. objawami schizofrenicznymi, założywszy, że dynamika i żywość uczuciowa wyraża się w bezwzględności i egoizmie."
więc wydaje się całkiem sympatyczne towarzystwo :)
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane vialevune levune

September 14 2017

6799 7cb0
Reposted fromonionrings onionrings viaduburpemusnah duburpemusnah
7620 6f36 500
#mirekwave
Reposted fromniggertits niggertits viaduburpemusnah duburpemusnah

September 07 2017

8321 4952
Reposted fromtfu tfu vialujek lujek
4490 447c
Reposted fromSkydelan Skydelan

September 03 2017

7666 4560
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate

August 31 2017

7750 c5bf 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaTamahl Tamahl
9038 8d62 500
Jesli widzisz ten obrazek w 2022 to znaczy ze nie jest jeszcze az tak zle
Reposted byTamahlincontrovertibleRedHeadCathmieczuujanuschytruslevune
9034 e021 500
Reposted bywaco6DagarhenHypothermiaRedHeadCathjanuschytrussereniteCharmaquestconcarnekalesonkrybusdiviAJKkerosinewasnaeall-about-katelamnedthisTractorhiroshima2p856p856all-about-katestrzepysmierciszklofridays-karmaki-adiKciukWzupie

August 18 2017

2446 2a36 500
Reposted fromtfu tfu viaregcord regcord

August 14 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl